Koulutus

Tarjoan koulutusta eri alojen tiimeille ja työyhteisöille. Koulutusten aiheita ovat ajanhallinta ja työn hallinnan lisääminen, tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä voimavarat ja palautuminen. Koulutukset perustuvat reflektioon. Reflektoimalla eli tutkimalla tietoisesti omia kokemuksiaan ihminen pystyy jäsentämään ajatuksiaan, laajentamaan näkökulmiaan, omaksumaan uutta tietoa ja uudelleensuuntaamaan toimintaansa. Koulutusten tavoitteena on henkisesti, taloudellisesti ja ajankäytöllisesti kannattavampi työarki. Järjestöille tarjoan omia koulutuksia vapaaehtoistyön sekä toiminnan yleiseen kehittämiseen ja johtamiseen liittyen.

“Ennen koulutusprosessin alkua olimme tiimi, joka mm. teki töitä myös ruokatauoilla ja oli vahvasti iltapäiväväsymyksen kourissa. Myös selkeä suunta oli hukassa. Olimme ammattitaitoinen joukkue, joka ei kuitenkaan osannut tuoda osaamistaan tarpeeksi vahvasti esille.

Koulutuksen aikana pysähdyimme oikeasti tärkeiden asioiden äärelle ja miettimään sitä, miten voisimme tehdä niitä paremmin. Loimme yhteisiä tavoitteita ja pääsimme niihin nopeammin kuin olimme ajatelleetkaan. Olemme rauhoittuneet ja oppineet keskittymään paremmin. Koulutuksen aikana loimme tiimiämme eteenpäin vieviä rutiineja ja opimme henkilökohtaisia palautumisen keinoja, jotka lisäävät jokaisen voimavaroja arjessa.

Saimme myös uskoa omaan tekemiseemme, itseemme ja asiantuntijuuteemme. Tiimillämme oli jo ennen koulutusta hyvä ilmapiiri, mutta koulutus hitsasi meitä tiiviimmin yhteen. Nyt meillä on selkeät käytännöt ja kirkas yhteinen suunta, jota kohti kuljemme. Suosittelemme Annen koulutuksia lämpimästi!” -Asiakapalaute 

Teemat

Kalenterikoutsi

Koulutuksen kohderyhmää ovat asiantuntijatyötä tekevät työntekijät sekä esihenkilöt ja yrittäjät. Kalenterikoutsi-koulutuksessa pureudutaan oman työn johtamiseen ja ajanhallintaan.

Työn ollessa itseohjautuvaa ja pirstaleista, oman työn johtamisen taidot korostuvat. Näitä taitoja ei kuitenkaan koulussa opeteta. Hyvillä oman työn johtamisen taidoilla ihminen voi lisätä sekä lisätä työnsä hallintaa että vahvistaa työkykyään. Kalenterikoutsi-koulutuksen jälkeen osallistujat pystyvät rakentamaan itselleen toimivampaa työarkea yksin ja yhdessä. Työn tehokkuus ja tuottavuus kasvavat samalla kun tiimiläisten hyvinvointi paranee. Arjesta tulee selkeämpää ja työssä koettu kuormitus pienenee.

Alkupalat
Reflektoinnin anatomia: mitä, miksi, milloin ja miten?

Pääruoka (koostamme näistä teille sopivan annoksen)
– Minä ajankäyttäjänä ja itseni johtajana: uskomuksien haastamista ja ajankäyttöömme vaikuttavien asioiden näkyväksi tekemistä
– Toimivan työarjen peruskivet: työn suunnittelu, priorisointi ja kalenterointi
– Perustehtävä: mikä työssäni on tärkeintä ja edistää organisaation missiota?
– Motivaatio ja volitio eli toimeenpanemisen taito
– Vitkuttelusta flown mahdollistamiseen
– Irti tehottomasta työskentelystä: kiireen kesyttäminen, keskittymiskyvyn elvyttäminen ja vireystilan säätely
– Ei vain yksilön vastuulla: organisaatio itseohjautuvan työn mahdollistajana

Lopuksi
Yhteinen reflektio

Vuorovaikutus

Vuorovaikutus-koulutus on tarkoitettu eri alojen tiimeille ja työyhteisöille, jotka haluavat oppia toimimaan yhdessä parhaalla mahdollisella tavalla.

Sanotaan, että kulttuuri syö strategian aamupalaksi. Se tarkoittaa sitä, että organisaation tuloksellisuuden keskeinen tekijä on yhteisön vuorovaikutuskulttuuri. Hyvän, turvallisen ja kehittyvän tiimin rakentuminen on jokaisen sen jäsenen vastuulla. Parhaissa tiimeissä konfliktejakaan ei pelätä, vaan ne osataan ajoissa ratkaista rakentavasti ja hyödyntää työn kehittämisen polttoaineena.

Reflektioperustaisessa vuorovaikutuskoulutuksessa jokainen osallistuja pysähtyy sen äärelle, mikä on hänen oma roolinsa yhteisen vuorovaikutuksen rakentajana. Tuloksena on toimivampi ja tuloksellisempi työyhteisö, jossa jokainen tulee nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi omana itsenään.

Alkupalat
Reflektoinnin anatomia: mitä, miksi, milloin ja miten? 

Pääruoka (koostamme näistä teille sopivan annoksen)
– Hyvän, turvallisen ja kehittyvän työyhteisön rakentaminen
– Tunteet, tunnetaidot ja empatia: mitä saapuu paikalle, kun minä tulen töihin?
– Minä ja muut vuorovaikutuksessa: vuorovaikutustyylit ja niiden vaikutus toimintaan
– Sosiaalinen rohkeus: miten nostaa kissa pöydälle ja ennaltaehkäistä väärinkäsitysten paisuminen työn tekemistä jarruttaviksi konflikteiksi
– Dialogisuus: näin rakennetaan arvostava keskustelukulttuuri
– Palautetaidot: mitä, miksi, milloin ja miten annetaan onnistunutta palautetta?
– Onnistuneen asiakaskohtaamisen resepti
– Reflektioperustainen esihenkilötyö

Lopuksi
Yhteinen reflektio

Voimavarahuoltamo

Voimavarahuoltamo-koulutus on tarkoitettu eri alojen tiimeille, jotka haluavat lempeää pysähtymistä ja lisää hyvinvointia arkeensa. Koulutus sopii erinomaisesti myös tyhy-päivien ohjelmaksi.

Työkykyä vahvistavassa voimavarakoulutuksessa osallistujat pysähtyvät työkykynsä äärelle, kartoittavat omat voimavaransa sekä heitä kuormittavat asiat nykyhetkessä. Etsimme pieniä tekoja ja arjen rutiineja, joilla omia voimavaroja voi vahvistaa ja ylläpitää pitkällä tähtäimellä. Tiiminne jäsenet saavat tietoa palautumisen ja voimavarojen huoltamisen merkityksestä sekä vireystilan säätelystä. Teemme lempeitä, hyvinvointia vahvistavia harjoituksia. Kotiin ja työpaikalle viemisenä on työkaluja parempaan palautumiseen.

Alkupalat
Reflektoinnin anatomia: mitä, miksi, milloin ja miten? 

Pääruoka (koostamme näistä teille sopivan annoksen)
– Voimavara- ja kuormitustekijät tämänhetkisessä arjessa
– Sisäinen energiatalous: mihin ja miten voimavarojaan kannattaa suunnata?
– Hyvinvoinnin peruspilarit: lepo, ravinto ja liikunta
– Aivoterveys: stressi, tarkkaavuus ja muistin suojelu
– Vireystilan säätely arjessa
– Tiimiläisten omat ja yhteisön vahvuudet, potentiaalin käyttöönotto
– Hetkestä hyvinvointia: rentoutusharjoitukset, tietoinen läsnäolo, NLP-harjoitukset

Lopuksi
Yhteinen reflektio

“Annen ohjaustapa on lämmin ja rauhallinen, sellainen että jokaisella on turvallinen olla. Voimavarat ja palautuminen -koulutus herätti tiimissämme uusia rehellisiä keskusteluita, joiden myötä löysimme askarruttaviin asioihin myös ratkaisuja. Koulutus järjestettiin hybridinä, ja Anne osasi huomioida ihanasti myös etäyhteyden päässä olevat osallistujat”  – Asiakaspalaute / Crazy Town Oy

Järjestöille

Tarvitseeko järjestönne kouluttajaa, jolla on kokemusta niin vapaaehtoisena toimimisesta, järjestössä vapaaehtoistyön johtamisesta ja koordinoinnista kuin järjestöjen ja vapaaehtoistyön kouluttamisesta, mutta samalla uutta näkökulmaa toiminnan kehittämiseen ja veto- ja pitovoiman lisäämiseen?

Olen työskennellyt niin paikallisissa kuin valtakunnallisissakin järjestöissä ja kouluttanut niin järjestöjen työntekijöitä kuin vapaaehtoisiakin. Työvuosien myötä tutuksi ovat tulleet eri rahoittajien mahdollistamat hankkeet ja projektit ja niiden kautta olen saanut käytännön osaamista järjestökentällä työskentelyyn ja oman työn johtamiseen.

Vuodet yrittäjänä puolestaan ovat saaneet oivaltamaan, miten paljon enemmän järjestökentällä voitaisiin hyödyntää myös liike-elämän työkaluja ja toimintamalleja- vaalien samalla työn sydäntä ja ydintä. Kouluttajana haluankin auttaa järjestöjä menestymään työssään parhaalla mahdollisella tavalla.

Teemoja, joista voimme räätälöidä juuri teille sopivan koulutuskokonaisuuden:
– vapaaehtoistyön johtaminen ja kehittäminen
– järjestön brändi- ja strategiatyö
– palvelumuotoilu: miten vahvistamme järjestömme veto- ja pitovoimaa?
– osallisuus ja toimijalähtöisyys: työkalut aidosti osallistujiemme näköiseen toimintaan
– reflektioperustainen itsensä johtaminen, ajanhallinta ja projektityö järjestössä
– vapaaehtoisten hyvinvoinnin, motivaation ja voimavarojen tukeminen
– ryhmänohjaus (soveltuu myös vertaisohjaajien koulutukseen)
– nuoriso-, sote- ja kriminaalityön järjestöt: toipumista ja yhteiskuntaan kiinnittymistä edistävä kohtaaminen

Haluan yrittäjänä kantaa yhteiskuntavastuutani siten, että tarjoan sote- nuoriso- ja kriminaalityön järjestöille koulutukset -25 % listahinnoista.

Hinnasto

Koulutuksen hinta on aina sama ryhmäkoosta riippumatta. Minulla on työkalupakissani keinoja ja menetelmiä kouluttaa osallistujien oppimista palvelemalla tavalla niin 5, 50 kuin 150 ihmistä. Koulutan paikan päällä tai etänä toiveenne mukaan. Koulutukset alkavat ja päättyvät sovitussa aikataulussa. Saatte listahinnan mukaisen laskun ilman piilokuluja koulutuksen jälkeen yhdessä erässä verkkolaskuna.

Kaikki koulutuspaketit (Pala, Viipale, Pitko ja Kranssi) sisältävät tilaajan kanssa käytävän suunnittelupuhelun, jossa määritetään koulutuksen teemat ja tavoitteet. Perehdyn asiakkaan tarpeisiin ja rakennan sen pohjalta koulutuksen ja siinä käytettävät materiaalit. Materiaalit toimitetaan tilaajalle sisäiseen käyttöön sähköisesti PDF-muodossa koulutuksen jälkeen. 

Pala-koulutuspaketti (enintään 2 h) sopii hyvin osaksi koulutus- tai tyhypäivää. Pedagogisesti rakennetussa koulutuksessa teoria kohtaa tavallisen arjen työkalut ja pääpaino on yksilön omien kokemusten reflektoinnissa. Hinta 1190 €.

Viipale-pakettiin (enintään 4 h) sisältyy lisäksi ennakkokysely koulutuksen osallistujille valittuihin teemoihin liittyen. Kyselyn vastausten perusteella koulutus saadaan räätälöityä tarkasti organisaation tarpeita vastaavaksi. Yksilön omien kokemusten reflektoinnin lisäksi pidemmissä koulutuksissa korostuu myös yhteisen toiminnan ja kokemusten reflektointi. Ennakkokysely myös orientoi ja valmistelee osallistujia koulutusta varten. Hinta 1850 €.

Koko päivän Pitko-koulutuspakettiin sisältyy edellisten lisäksi myös jälkiseuranta tilaajan/esihenkilön kanssa. Jälkiseuranta on 60 min kestoinen työnohjauksellinen puhelinkeskustelu noin kuukausi koulutuksen jälkeen. Jälkiseurannassa peilataan koulutuksen vaikutuksia organisaation arkeen ja tilaaja/esihenkilö saa työkaluja koko tiimille myös jatkoa varten. Hinta 2950 €.

Kranssi on valmennuksellinen koulutusprosessi, joka sisältää kolme kolmen tunnin koulutuskertaa välitehtävineen. Pidempi koulutusprosessi mahdollistaa useammalle kerralle jaetun ja syvemmälle pureutuvan reflektion ja oppimisprosessin. Myös Kranssi-pakettiin kuuluu ennakkokysely sekä jälkiseurantapuhelu. Hinta 3100 €.

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %. Keski-Suomen ulkopuolella paikan päällä pidettävien koulutusten hintoihin lisätään 10 %. Peruutus viikkoa ennen koulutusta on kuluton. Tämän jälkeen peruutetuista koulutuksista veloitetaan 100 % hinta.

Asiakkaita

Mikä reflektioperustainen koulutus?

Koulutusten peruskivenä toimii aina näyttöön perustuva tieto yhdistettynä osallistujien oman toiminnan reflektointiin sekä käytännön työkaluihin, jotka ovat sovellettavissa työnne arkeen. Koulutukseni eivät ole puuduttavia slide-sulkeisia ja jäykkää pönöttämistä, vaan oppiminen tapahtuu tekemisen ja keskustelun kautta. En siis tule kertomaan teille, miten asiat pitäisi tehdä, vaan valmennan teitä löytämään parhaat ratkaisut juuri teidän tilanteeseenne. 

Yksin ja yhdessä tehty reflektio tarjoavat väylän erilaisten vakiintuneiden ja luutuneiden käytäntöjen kriittiseen tarkasteluun, uuden oppimiseen ja toiminnan tulokselliseen kehittämiseen. Koulutuksen tarjoaman uuden substanssitiedon ohella osallistujat oppivat reflektointitaitoja, joista he ja koko organisaatio hyötyvät myös laajemmin ja pitkällä tähtäimellä.

Reflektioperustaisen koulutuksen anti jalkautuu suoraan työn arkeen.
Reflektioperustainen koulutus Metsolanne
Puhuja puhuu ja kuuntelijat kuuntelevat – vai osallistujat sitoutetaan alusta alkaen muutosprosessiin?

Kouluttaja

Olen Anne Hämäläinen, Metsolannen yrittäjä ja ammattikohtaaja. Autan organisaatioita tekemään kestävää etumatkaa kilpailijoihinsa nähden. Teen sen kouluttamalla ihmisiä ja organisaatioita kasvattamaan inhimillistä pääomaansa. Tuloksena on työhönsä sitoutuneempi tiimi, jonka sairauspoissaolotilastot eivät paisu. Tulokselllisen työn ja menestyksen avaintekijä on hyvinvoiva ja yhteen hiileen puhaltava työyhteisö.

Koulutukseltani olen sosionomi (YAMK), työnohjaaja STOry, ammatillinen opettaja (AmO) sekä tuotekehittäjä. Reflektointia, tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja oman työn johtamista olen opiskellut ja hyödyntänyt tietoisesti työssäni vuodesta 2008 saakka. Pedagoginen käyttöteoriani ja reflektioperustaisuus – eli tavat joilla autan teitä oppimaan – pohjautuvat sosio-konstruktivistiseen oppimisnäkemykseen, dialogiseen muutospedagogiikkaan sekä tekemällä oppimisen pedagogiikkaan.

En ehkä ole se kouluttaja, yritysvalmentaja tai konsultti, johon olette tottuneet. Olen oppinut vuorovaikutuksen, luottamuksen ja motivaation rakentamisen toimiessani nuoriso- ja sosiaalialalla niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa se on kaikkein haastavinta. Sen vuoksi tiedän, miten motivaatiota ja voimavaroja herätellään, kasvatetaan ja ylläpidetään – silloinkin kun elämä heittelee. En tuo teille hypeä, toksista positiivista tai “kaikki onnistuu kun aamulla päätät niin”  -asennetta. Tuon teille lempeyttä, turvaa ja lämpöä yhdistettynä napakkaan tavoitteellisuuteen ja ratkaisukeskeisyyteen. Se mahdollistaa vaikeistakin asioista puhumisen. Syväluotaamiseenkin turvallinen ilmapiiri höystettynä ilolla ja huumorilla luovat pohjan uuden oppimiselle ja asioiden kehittämiselle. Minussa yhdistyvät ohjausalan tunne- ja vuorovaikutusosaaminen projekti- ja yrittäjyyskentän kehittämismentaliteettiin.

Palaute

“Pohdin tämä syksyn henkilöstön tyhy-iltapäivän teemaa pitkään. Takana on eriskummallinen vuosi, ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on ollut suuren kuorman kantajana jo pitkään. Selvää oli, että tyhy on jotain, mikä tarjoaa meille rauhoittumista ja voimaantumista, mutta toteuttamistapa oli vielä kadoksissa. Kunnes eräänä iltana Instagramissa oli Metsolanne-Annen päivitys Voimavarakoulutuksesta! Heti tuli tunne, että tämä on se juttu!

Ja niinhän se oli! Kaksi eri työyhteisöä ja kaksi eri koulutusta. Ja miten hyvin Anne toi meidät perusasioiden äärelle kaiken tämän kaaoksen ja epätietoisuuden keskellä. Koulutuksen tunnelma oli rauhallinen ja samalla hyvin avoin kaikille tunteille ja mielessä pyöriville asioille. Niitä mietittiin monelta kantilta. Pohdittiin vaikuttamisen mahdollisuuksia ja myös sitä, mihin ei voida vaikuttaa. Välineiksi tähän riitti paperi, kynä ja se isoin asia, kohtaaminen. Tehtiin ajatustyötä ja pieniä, mutta niin tärkeitä lupauksia, millä ensi vuonna tuemme meitä itseämme jaksamaan.”

– Sosiaali- ja terveysalan esihenkilö

työyhteisö työnohjaus tiimi valmennus